Atheism the non prophet organization. more atheist quotes