Those who embrace the nonsense of religion must reject the sense of evidence, and the evidence of their senses. more atheist quotes