Example of an oxymoron: religious scholar more atheist quotes